Julia Trintschuk

guitar
Photos
(no title)
(no description)
(no title)
(no description)
(no title)
(no description)
Video / Audio
Carlos Guastavino - Sonata No. 1; I. Allegro played by Julia Trintschuk
(no description)
Fernando Sor - Grand Solo op. 14 played by Julia Trintschuk
(no description)
Information
 
OK